Facebook

facebook

Užitečné odkazy

Hypoteční kalkulačka

Výše hypotéky: Úrok [%]: Doba splácení:

Novinky

  • 29.04.2024 – Kdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi více »
  • 18.04.2024 – Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím více »
  • 3.04.2024 – Co nás čeká dále v realitním světě ve 2024? více »
další novinky »

Volejte zdarma

800 17 18 19
Volejte zdarma

Kalkulátor úschovy

Výše úschovy:

Vysvětlení pojmů

Akontace
První splátka – procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.
Anuita
Celková měsíční platba obsahující splátku úvěru i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka vs. úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. Nebo se může jednat o obdobnou splátku neuhrazeného podílu ve družstvu u družstevního vlastnictví.
Bonita
Klientova finanční situace, posuzuje se zejména při záměru klienta vzít si úvěr. Odvozuje se od ní schopnost tohoto budoucího dlužníka dostát svým finančním závazkům, tedy schopnost klienta splácet úvěr.
Bonitovaná půdně ekologické jednotka – BPEJ
Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění. Bonitace zemědělské půdy byla prováděna v letech 1974 až 1980.
Exekuce
Nedobrovolné, vynucené splacení závazků vůči oprávněnému, nebo věřiteli z majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud odmítnete splácet závazky ze smlouvy a nepokusíte se s oprávněným či věřitelem hledat řešení.
Fixace úrokové sazby
Doba, po kterou se úroková sazba – a tedy ani splátka Vašeho úvěru – nebude měnit. Používá se u dlouhodobých úvěrů, zejména u hypoték. Kratší fixace umožňuje nižší úrokovou sazbu, a tedy snížení nároků na měsíční rodinný rozpočet. Kromě toho je možno splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny). Delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má tu výhodu, že můžete dlouhodobě a přesně plánovat své rodinné výdaje.
Jistina
Částka, kterou si od banky půjčíte, tedy částka úvěru bez úroků.
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech z celé České republiky. Zahrnuje údaje o vlastnictví a jiných právech k nemovitostem (např. exekuce, věcná břemena, zástavní listiny, předkupní práva, apod), tzn. popis, soupis, geometrické a polohové určení. Katastr, jak jej známe v současné podobě, nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 1993. Výpis z katastru menovitostí je zpoplatněn a můžete ho získat na všech katastrálních úřadech, prostřednictvím notářů a advokátů s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) a služby Czech POINT. Kromě výše uvedených možností lze nahlížet do katastru zdarma prostřednictvím internetu, kde můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor a informace o stavu řízení, tj. v jaké fázi se schvalování nachází, jaká řízení byla v určitou dobu přijata apod.
List vlastnictví – LV
List vlastnictví obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah k danému typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.
Manželé cizího práva – MCP
Pokud se majetkový režim manželů se řídí cizím právem v souladu s § 49 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, nebo na základě příslušné mezinárodní smlouvy, považují se manželé za manžele cizího práva. V případě vlastnictví nemovitosti je tento údaj uvedený na listu vlastnictví.
Parcela ve zjednodušené evidenci – ZE
Zjednodušená evidence obsahuje zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují. Pozemky byly sloučeny do větších půdních celků. Údaje zjednodušené evidence parcel jsou také součástí katastru nemovitostí. Zjednodušená evidence parcel zaniká obnovou katastrálního operátu novým mapováním nebo obnovou provedenou na podkladě pozemkových úprav. Parcela ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.
Parcelní číslo
Parcelní číslo je číslo pozemku, pod kterým je veden v katastru nemovitostí. Je složené z kmenového čísla a poddělení; součástí parcelního čísla parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí). Druh číslování parcel rozlišuje stavební a pozemkové parcely; v katastrálním území s jednou číselnou řadou jsou všechny parcely označeny jako pozemkové.
Per annum – p.a.
neboli ročně, za rok. Používá se nejčastěji při specifikaci roční úrokové sazby.
Ručitel
Osoba, která se zaváže převzít splácení celého nesplaceného úvěru, pokud dlužník závazek nebude splácet sám.
Smlouva
Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda aj.) je dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, smeřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Jednotlivé druhy smluv, které se objevují v realitní praxi naleznete zde.
Společné jmění manželů – SJM
Společné jmění manželů tvoří majetek a závazky (úvěry apod.) nabyté některým z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem jednomu z manželů. Takový majetek pak náleží do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Do výlučného vlastnictví patří také věci sloužící osobní potřebě jen jednoho z manželů a věci, které byly ve vlastnictví jednoho z manželů již před uzavřením manželství. SJM lze před manželstvím (i později během trvání) dohodou obou manželů zúžit. Tzv. Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu a přesně stanovuje, který budoucí majetek a závazky budou či nebudou součástí SJM.
Spoludlužník
Ten, kdo se podílí na splácení závazku, a kdo se zaváže, že s dlužníkem bude platit rukou společnou a nerozdílou až 100% dluhu.  Má stejné postavení jako “dlužník”. Věřitel může veškeré plnění požadovat po spoludlužníkovi, aniž by musel dlužníka byť jen vyzvat k plnění (jako je tomu u ručitele).
Úvěrový registr
Databáze informací o platební disciplíně klientů bank, leasingových společností i nebankovních společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda v době, kdy žádáte o úvěr, nejste předluženi a jak své závazky splácíte. Disciplinovaným klientům banka může poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout.
Věřitel
Ten, kdo půjčuje peníze – např. banka, stavební spořitelna, nebankovní společnost i fyzická osoba.
Vinkulace
Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele – banky).
Zástavní právo
Právo věřitele (např. banky) k cizí věci (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje zástavnímu věřiteli uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna před živelními riziky a pohledávka z případných výplat pojistného plnění zastavena ve prospěch věřitele.

Použité zdroje: www.csas.cz, nahlizenidokn.cuzk.cz, www.nemovitosti-katastr.cz, www.bezplatnapravniporadna.cz, cs.wikipedia.org, gis.kr-zlinsky.cz, archiv NIKTEL REALITY, s.r.o.